Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wetter en Fjoer (rondvaart-avaleen.nl)

 

Artikel 1   Begrippen.

Onder “klant” wordt verstaan de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf en/of alle deelnemers aan de door Wetter en Fjoer, hierna te noemen WF, aangeboden activiteiten.

 

Artikel 2   Aansprakelijkheid schade.

Voor de door de klant veroorzaakte schade aan eigendommen van WF of derden is de klant aansprakelijk.

 

Artikel 3   Vrijwaring aansprakelijkheid.

WF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel welke direct of indirect wordt opgelopen tijdens de door WF aangeboden activiteiten. Uitzondering hierop is indien schade en/of letsel wordt veroorzaakt door roekeloos gedrag en/of grove nalatigheid van de schipper.

 

Artikel 4   Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop WF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WF niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WF ontbonden, zonder dat er recht tot schadevergoeding ontstaat voor de klant.

 

Artikel 5    Betaling.

Betaling door de klant voor de afgesproken activiteiten kan op twee manieren plaatsvinden:

a)      via overschrijving op het bankrekeningnummer van WF na ontvangst van de factuur, betaling uiterlijk 2 dagen vòòr de afgesproken datum van de rondvaart.

b)      contant direct na afloop van de rondvaart.

 

Artikel 6   Annulering.

Bij annulering door de klant is een percentage van het factuurbedrag verschuldigd, afhankelijk van de tijdsduur voorafgaande aan de geboekte rondvaart:

–          tot twee weken voor vertrek:        0%

–          twee tot één week voor vertrek: 20%

–          zes tot twee dagen voor vertrek: 40%

–          binnen 48 uur voor vertrek:          80%