Algemiene betingsten

Algemiene betingsten Wetter en Fjoer (rondvaart-avaleen.nl)

 

Artikel 1   Begripen.

Under “klant” wurdt ferstien de rjochtsjildich foechhawwende fertsjintwurdiger fan it bedriuw en/of alle dielnimmers oan de troch Wetter en Fjoer, hjirnei te neamen WF, oanbeane aktiviteiten.

 

Artikel 2   Oanspraaklikheid skea.

Foar de troch de klant feroarsake skea oan eigendommen fan WF of tredden is de klant oanspraaklik.

 

Artikel 3   Frijwarje fan oanspraaklikheid.

WF akseptearret gjin oanspraaklikheid foar hokker skea dan ek en/of letsel dat direkt of yndirekt oprûn wurdt ûnder de troch WF oanbeane aktiviteiten. Utsûndering hjirop is, as de skea en/of letsel feroarsake wurde troch ûnferantwurdlik gedrach en/of grutte ûnachtsumens fan de skipper.

 

Artikel 4   Oermacht.

Under oermacht wurdt ferstien alle oarsaken dy’t fan bûten komme, foarsjoen of ûnfoarsjoen, dêr’t WF gjin ynfloed op útoefenje kin, mar wêrtroch WF net yn steat is har ferplichtingen nei te kommen. By oermacht wurde de ferplichtingen fan WF ûntbûn, sûnder dat der rjocht op skeafergoeding ûntstiet foar de klant.

 

Artikel 5    Betelje.

De klant kin de ôfsprutsen aktiviteiten op twa manieren betelje:

a)      nei ûntfangst fan de faktuer kin it bedrach oerskreaun wurde op de bankrekken fan WF; betelje uterlik twa dagen fòàr de ôfsprutsen datum fan de boattocht.

b)      kontant fuortdaalk nei de rûnfeart.

 

Artikel 6   Annulearring.

By annulearring troch de klant moat in persintaazje fan it faktuerbedrach betelle wurde, it leit der oan hoefier fantefoaren de boekte boattocht annulearre wurdt:

–          oant twa wike foar fertrek:                0%

–          twa oant  ien wike foar fertrek:         20%

–          seis oant twa dagen foar fertrek:      40%

–          binnen 48 oeren foar fertrek:            80%