Museumtocht

Beide basisboattochten troch in prachtige en rêstige omjouwing, kinne kombinearre wurde mei in besite oan in museum.

A) By it rûntsje troch de Alde Feanen kinne jo ûndersteand museum besite:

– Histoaryske skipmakkerij en skûtsjemuseum yn Earnewâld. Foar mear ynformaasje:  www.skutsjemuseum.nl

Yntreepriis museum  € 4,00 de man. As der op syn minst 10 persoanen foar de rûnlieding binne is de yntreepriis  € 2,50 de man.

 

B) Jo kinne by de boattocht oer Jirnsum en Akkrum in besite bringe oan:

– It Lânbouark Museum yn Akkrum.

Yntree foar dit museum is fergees.

In boattocht ynklusyf in besite oan in museum duorret omtrint trije oeren, jo hoege lykwols mar foar twa oeren te beteljen; sjoch foar de kosten by de basisboattocht. Jo kinne de museumtocht fansels ek kombinearje mei in  picknick, high tea of tapaslunch.