Histoarje

De Avaleen is in iepen rûnspant launch, makke nei it model fan Ingelske steamlaunches út de jierren 1880 oant 1930. De sierlike en romme boat (ôfmjitting 9.00 x2.20 m.) is ûntwurpen troch Jachtwerf Brandsma út Augustinusga (Fr.) en is makke om him yn ‘e merk te ûnderskieden fan de groeiende float fan iepen fletten en sloepen.

De Avaleen is makke fan de bêste soarten hout, de mahoanjehouten romp is boud op iken spanten en it dek en de sitbanken binne makke fan teak. It skip is yn 2000 mei in soad fakmanskip en besieling  boud troch Bein Brandsma, tegearre mei de skûtmakkers Jasper Visser en Popke Douma.

Brandsma Medewerkers
flnr Popke, Jasper en Bein

De jachtwerf is sûnt 1898 eigendom fan de famylje Brandsma, dy’t, nettsjinsteande de algemiene oergong nei de izer- en stielbou, fêsthold oan de bou en reparaasje fan houten bedriuwsboaten.
Yn de tweintiger jierren fan de foarige ieu waard it aksint stadichoan ferlein fan beropsskip nei plezierboat. Dit wienen oer it algemien lytse sylskouwen, sloepen en kajútsyljachtsjes mar sa no en dan ek in motorboat. Ferskate tradisjonele Nederlânske rûne en platboaiemjachten lykas it Fryske Jacht, de Staverse jol en de Vollenhovense bol rûnen op de Brandsmawerf ek fan ‘e helling.