avondtocht rondvaart Friesland

Jûnstocht

Genietsje fan de natuer, de ûndergeande sinne en de rêst op it wetter? Wy farre op syn minst 2 oeren, jo kinne sels oanjaan hoe let jo fuort wolle, as it begjin en ein fan de boattocht mar tusken 19.00 oere en 23.00 oere binne.

Tip: Jo kinne dizze tocht prima kombinearje mei in diner by hotel restaurant Oostergoo in Grou of in buorreltocht oan board fan de Avaleen.

Kosten:  sjoch by de basisboattocht.