Basisboattocht

De basisboattocht bestiet út in boattocht troch it skitterjende natuergebiet “de Alde Feanen” by Earnewâld, mar jo kinne ek kieze foar in unike boattocht by de doarpen Jirnsum, Akkrum en Grou lâns. Der is kofje, tee, frisdrinken, wyn en bier oan board tsjin skaplike prizen.

De basisboattocht duorret omtrint twa en in heal oere. Dizze tocht kin prima kombinearre wurde mei  alderlei kulinêre aktiviteiten en oare mooglikheden, sjoch hjirfoar by Arranzjeminten. Mar ek maatwurk is yn oerlis altyd mooglik.

Priis rûnfeart foar maksimaal 12 persoanen:

  • twa en in heal oere farre:          € 22,00 per persoan, minimumbedrach € 160,00
  • trije en in heal oere farre:         € 27,00 per persoan, mimimumbedrach € 200,00
  • fjouwer oeren farre of langer: op oanfraach
  • farsk bakte appeltaart mei slachrjemme € 3,50 de man.

Alle prizen binne ynklusyf btw.