Opstapplak & kontakt

Wêr stappe jo oan board fan de Avaleen?

De Avaleen leit klear oan de steiger by hotel restaurant Oostergoo, Nije Kade 1, yn it sintrum fan Grou, oan it wetter tichtby de Pikmar.
Grou is in gesellich wettersportplak mei in soad restaurants, terraskes, winkels en fertier.


Grotere kaart weergeven

Wêr kinne jo parkeare?

It parkearplak by it hotel is net sa grut, jo kinne it bêste parkeare tsjin de Hellingshaven oer, dat is mar twa minuten rinnen fan it hotel. Fan it parkearplak ôf rinne jo fia de Tsjerkestrjitte troch in nau strjitsje by wettersportsaak De Schiffart en by de kade lâns nei it opstapplak fan de Avaleen.

Kontaktgegevens

As jo fragen ha kinne jo altyd belje of maile mei jo skipper Abel van der Zwaag.

T  06 103 12 720

Korrespondinsjeadres:
Wetter en Fjoer
Jacob Bruintjesstraat 63
8317 AT Kraggenburg