Buorreltocht

Under de boattocht troch it natuerlânskip fan Fryslân genietsje jo fan bier, wyn (rosé, prosekko, wite of reade wyn), bearenburch, jenever of frisdrinken en treflike lúkse hapkes. Wy ha dit arranzjemint gearstald yn oerlis mei hotel restaurant Oostergoo yn Grou.

Kosten: sjoch basisboattocht, mearpriis per buorrel € 2,00 de man, mearpriis hapkes sjoch hjirûnder.

Frysk Bittergarnituer

€ 4,50 de man

Bittergarnituer A

€ 5,00 de man

Droege woarst Jonge tsiis
Leverwoarst Krûdsjetsiis
Riperkritetsiis Leverwoarst
Fryske nageltsiis Droege woarst
Nútsjes Aai mei folling

Wy kinne ek in bittergarnituer neffens jo winsken gearstalle!