Links

Hotel Oostergoo in Grou: www.oostergoo.nl

Nationaal Park De Alde Feanen: www.dealdefeanen.nl

Historische Scheepswerf en Skûtsjemuseum ‘De Stripe’: www.skutsjemuseum.nl

Provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân: www.itfryskegea.nl

Recreatieschap De Marrekrite: www.marrekrite.nl

Toeristeninformatie Friesland: http://fryslan.frl