Snerttocht

In boattocht yn in oerdutsen, ferwaarme boat mei ûnderweis farske snert mei slachterswoarst, brea mei rikke katespek en in hearlike wyn. Wy ha dit arranzjemint gearstald yn oerlis mei restaurant Oostergoo in Grou.

Kosten: sjoch by basisboattocht, mearpriis snert  €  8,50  de man.