rondvaart Nationaal Park “De Alde Feanen”

Fargebiet en farrûtes

It gebiet dêr’t fearn wurdt is yn Nasjonaal Park “De Alde Feanen” in de direkte omkriten fan it gesellige wettersportplak Grou. Op fersyk en yn oerlis kin fierder fearn wurde; it plak Grou is lykwols hieltyd it begjin en ein fan de boattocht.

Wy ha twa moaie farrûtes foar jo útsocht:
1) Boattocht troch Nasjonaal park “De Alde Feanen” by Earnewâld.
2) Boattocht fia Jirnsum en Akkrum.

It is ek mooglik om in boattocht nei jo eigen winsken te organisearjen.